Venteliste

Venteliste for fast liggeplads i Snekkersten Havn
10°
4
SSE
M/S
§ 1 Ventelisten
 • Fonden Snekkersten Havn (FSH) fører en venteliste for kommende pladshavere i Snekkersten Havn, som ønsker en liggeplads i havnen. Ventelisten omfatter også nuværende pladshavere, som ønsker en anden liggeplads.
 • Ventelisteregulativet er en uddybning af regler for tildeling af liggeplads, som det fremgår af Havnereglement for Snekkersten Havn. Ventelisteregulativet skal endvidere ses i sammenhæng med vedtægter for Fonden Snekkersten Havn. I tilfælde af konflikt mellem nærværende Ventelisteregulativ og vedtægter for Fonden Snekkersten Havn, så har vedtægter for Fonden Snekkersten Havn forrang.
§ 2 Optagelse på venteliste
 • På ventelisten kan opføres personer, som er fyldt 18 år og tilmeldt folkeregisteret i Helsingør Kommune med postnummer 3000, 3060, 3070, 3080, 3100, 3140, 3150 og 3490. Der kan opføres én person pr husstand.
 • Personer der ønsker at komme på ventelisten skal udfylde et ansøgningsskema og sende/maile det til havnefogeden eller til adm@snekkerstenhavn.dk.
 • Ansøgningsskema kan rekvireres/hentes hos havnefogeden for Snekkersten Havn.
 • På ansøgningsskemaet skal angives størrelse på den planlagte båd. Denne størrelsesangivelse kan ændres en gang om året, ved skriftlig henvendelse til havnefogeden eller til adm@snekkerstenhavn.dk.
 • Efter godkendelse af FSH vil ansøgningerne blive optaget på ventelisten i den rækkefølge de er modtaget.
 • Al kommunikation vedr. venteliste-forhold foregår skriftligt (e-mail eller papir)
§ 3 Betaling
 • Alle som står på ventelisten skal hvert år betale ventelistegebyr og brugergebyr til sejlklubben.
 • Brugergebyret giver adgang til frit at kunne bruge sejlklubbens klubhus i henhold til regler for klubhus.
 • Ingen person skal betale mere end ét brugergebyr.
§ 4 Tildeling af liggeplads
 • Tildeling af liggeplads administreres efter Fondens Vedtægter § 5, hvor der bl.a. står at erhvervsfiskere har fortrinsret til ledige liggepladser til brug for deres erhverv, samt at bestyrelsen i øvrigt træffer sine afgørelser under hensyn til fondens formål og virke og endvidere bl.a. under hensyn til ansøgernes eventuelle bopælsmæssige eller anden tilknytning til havnen. Ventelister og tildeling af liggeplads administreres af pladsudvalget. Pladsudvalget er nærmere beskrevet i §3 i Havnereglementet for Snekkersten Havn.
 • En ledig liggeplads tilbydes den person med længst anciennitet på ventelisten, hvis bådstørrelse passer med den ledige liggeplads. Længden på båden må højst være liggepladsens længde med fradrag af 0,50m og bredden på båden må højst være liggepladsens bredde med fradrag af 0,20m af hensyn til fendere.
 • Tilbud om fast liggeplads skal accepteres hurtigst muligt og senest 30 dage efter at tilbud om fast liggeplads er givet.
 • Tilbydes en liggeplads, og det opgivne breddemål kan være inden for liggepladsens L x B, men liggepladsens breddemål er mere end 0,4 meter bredere end båden, kan den adspurgte afslå tilbuddet. Liggepladsen tilbydes derefter den næste på ventelisten hvor bådstørrelse passer med liggepladsens L x B.
 • Hvis en for stor liggeplads tilbydes og accepteres, skal den nye pladshaver acceptere at flytte til en mindre liggeplads når der bliver en sådan ledig.
 • Accepteres tilbuddet, udarbejdes en kontrakt mellem den nye pladshaver og FSH. Den nye pladshaver skal senest 12 måneder efter kontraktens underskrift udnytte liggepladsen med egen båd. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder kontrakten.
 • Hvis den nye pladshaver anskaffer en båd som er større end pladsen tillader, jfr stk. 2, betragtes pladsen som ikke udnyttet.
 • Når en havneplads accepteres, fjernes personen fra ventelisten.
Medejere
 • Medejere af en båd, som ligger på en fast liggeplads (havnereglementet § 5) kan optages på ventelisten, hvis de opfylder kriterierne herfor (jfr. ovenfor).
 • Når en medejer har fået så meget anciennitet på ventelisten at han får tilbudt en fast liggeplads i havnen, kan han meddele at han ikke ønsker at udnytte tilbuddet, men ønsker at blive noteret som passiv (pt ikke aktivt søgende).
 • Hvis medejeren ønsker at udtræde af medejerskabet kan han igen blive aktivt søgende uden at fortabe sin anciennitet på ventelisten.
§ 5 Medejere af delebåde
 • Alle medejere af delebåde (havnereglementet § 6) skal være optaget på ventelisten og skal opfylde kriterierne herfor (jfr. ovenfor.)
 • Nye medejerne bliver automatisk noteret som passive, men fastholder sin anciennitet på ventelisten.
 • Hvis en medejer af delebåden ønsker at udtræde af delebåden kan han igen blive aktivt søgende uden at fortabe sin anciennitet på ventelisten.
§ 6 Pladshavere og kontraktspartnere
 • Pladshavere og kontraktspartnere (af fast delebådspladser) kan optages på ventelisten til en anden liggeplads i havnen.
 • For at blive optaget på den interne venteliste skal der ansøges herom, med oplysning om størrelsen på den planlagte båd (længde, bredde og dybde). Ansøgning sendes til havnefogeden eller adm@snekkerstenhavn.dk
 • Anciennitet optjenes fra modtagelsen af ansøgningen.

Godkendt af bestyrelsen den 26-06-2013

P.t. har vi stop for tilgang på ventelisten.

På grund af mange ansøgninger, har vi valgt midlertidigt at lukke for nye ansøgninger. Hold øje med denne side, hvor åbning vil blive annonceret, når den foreligger.

Pladsudvalg kontakt:
adm@snekkerstenhavn.dk

  Søg efter...