Beredskabsplan

2.7°
0.9
E
M/S

Udleveret til:
Havnens og Sejlklubbens hjemmeside
Havnens brugere/bådejere
Sejlklubben
Ungdomsafdelingen
Cafe Vitus
Brandvæsen
Helsingør Politi

Beredskabsplan for indsats ved uheld på Snekkersten Havn

Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både.

1. Formål og målsætning

De første minutter er de vigtigste ved brand, drukneulykker, hjertestop, forureningsuheld m.m.

Havnen ligger således er der er et par kilometers kørevej for redningsmandskabet. Derfor er det afgørende, at Havnefogeden eller andre på havnen kan organisere en førsteindsats.

Formålet med denne plan er, at beskrive anvisninger og procedurer som skal følges ved uheld på Snekkersten Havn for at minimere og begrænse en given ulykke. Planen dækker havnens sø- og landområde jf. definitionen i havnens Reglement.

Planens målsætning er at at sikre, at det rette rednings-, sluknings- og forureningsbekæmpelsesudstyr findes på rette sted, fungerer optimalt og er nemt at finde. Derudover at gøre havnens ansatte og brugere bekendt med de opgaver der skal udføres ved uheld (redning/alarmering/slukning og førstehjælp herunder kendskab til og betjening af udstyr).

2. Alarmering

Ring 112 for at få hjælp – Du får fat i alarmcentralen – (det kan være en central i en anden del af landet, derfor hav en præcis stedbeskrivelse klar)

Eksempel:

”Ulykke (eller lign.) på Snekkersten havn, Strandvejen 71 D, 3070 Snekkersten”

Fortæl kort og præcist om uheldet:

 • Hvor på havnen er ulykken sket?
 • Hvad der er sket – så alarmcentralen kan sende den rigtige hjælp?
 • Hvor mange der er kommet til skade?
 • Hvilket telefonnummer du ringer fra

(bliv ved telefonen, hvis der ikke er brug for din hjælp på ulykkesstedet)

Telefonliste:
Politi: 4927 1448
Lægevagten: 1813
Havnefoged: 2947 2007
El-vagt Sydkysten: 4913 2773
Kloakservice / Olieafhentning 2172 0240 Kathøj kloakservice

3. Brand

Fremgangsmåde: Red, alarmer, sluk og begræns. Brand i både – der umiddelbart er tilgængelige

Red personer i båden

 • Sluk branden med nærmeste slukningsredskab (håndslukkere i sejlklub eller værksted, eller et brandtæppe fra båden). Hvis der er personer i båden som ikke umiddelbart kan komme ud – koncentreres slukningsarbejdet omkring disse, indtil hjælpen kommer frem.
 • Findes der slukkere i båden, benyttes disse samtidig.

Luk for gassen

 • Fjern kun let tilgængelige, ikke tilsluttede, gasflasker.
 • Afbryd strømmen ombord. Er der strøm fra land, afbryd også denne.
 • Hvis det ikke er muligt at få ilden under kontrol fjernes enten det brændende fartøj fra de omkringliggende både eller de omkringliggende både fjernes for at undgå at ilden breder sig.

Ild i personer

 • Sørg for den brændende person kommer ned at ligge, så flammerne ikke står op i hovedet.
 • Sluk branden fra hovedet og nedefter.
 • Sluk branden med vand eller et tæppe.
 • Køl forbrændingen med koldt vand og fjern løstsiddende tøj.
 • Fortsæt med køling af forbrændingen indtil en læge overtager og det ikke gør ondt mere.
 • Brug aldrig pulver eller CO2 slukker på en person.
 • Ved større forbrændinger alarmer 1 1 2

Ild i havnekontor / klubhus / øvrige bygninger

 • Ring 112
 • Red mennesker, der er i øjeblikkelig fare
 • Påbegynd evakuering af personer
 • Benyt nærmeste slukningsredskab
 • Luk vinduer og døre om muligt

Ild i biler / lastbil

 • Få alle ud af bilen (ild i person)
 • Åben evt. motorhjelm EN ANELSE for bedre at slukke en motorbrand
 • Fjern brandbart i nærheden af bilbranden
 • Alarmer 1 1 2

4. Drukneulykker

 • Red personen op i en båd eller på land.
 • Tilkald opmærksomhed og bed om hjælp til alarmering så hurtigt du kan.
 • Alarmer 112
 • Ved bevidstløshed påbegynd genoplivning
 • Hent / få hentet hjertestarter, der befinder sig ved Vinterbadehuset.

5. Personskader

 • Læg personen ned og giv 1. hjælp
 • Støt beskadigede områder
 • Beskyt mod klimaet
 • Stands blødninger
 • Tal beroligende
 • Alarmer 1 1 2

6. Forureningsulykker

 • Stop/begræns udsivningen, hvis det er muligt
 • Alarmer 112
 • Hent miljøudstyret i miljøcontainer ved materielgården. Bryd plompen
 • Tildæk evt. kloak
 • Iværksæt 1. indsats ved udlægning af olieabsorberende midler/pølse/flydespærrer

7. Synkende både

 • Hent dykpumpe
 • Prop hullet til
 • Hejs fartøjet på land hvis det ikke er muligt at stoppe lækagen
 • Hvis muligt sejl / træk fartøjet på grund

8. Instruktion af ansatte, faste lejere og brugere

Miljø – og sikkerhedsudvalget er ansvarlig for at ansatte og brugere dels informeres om og dels tilbydes instruktion i de opgaver, der skal udføres ved uheld jf. denne beredskabsplan. Det drejer sig om:

 • Redning
 • Alarmering
 • Slukning
 • Begrænsning af forureningsulykker
 • Førstehjælp
 • Kendskab til udstyr og betjening heraf

Information og instruktion findes på havnens hjemmeside https://www.snekkerstenhavn.dk samt udfærdiget folder. Beredskabsplanen gennemgås på det årlige brugermøde.

9. Øvelser

Når det findes hensigtsmæssigt, f. eks. ved ændringer af udstyr el. lignende., vil der blive afholdt øvelser/demonstrationer ved Beredskabsmyndigheden eller andre aktører.

Formål

Øvelsen har til formål, at klarlægge om: ”Beredskabsplanen for Snekkersten Havn” kan gennemføres i praksis. Herunder om personer på havnen dels ved hvad de skal gøre i en given ulykkessituation og dels om de kan finde udstyret.

Evaluering

Øvelsen evalueres og det drøftes om resultater skal føre til ændringer/justeringer i planen og/eller i informationen / instruktionen af ansatte og brugere.

  Søg efter...