Reglement

2.8°
0.9
ESE
M/S

§ 1. Havnens formål

 • Fonden Snekkersten Havn (FSH) ejer og driver havnen med tilhørende bygninger og installationer, disponerer over de omliggende arealer og sørger for ordensoverholdelse ved FSH`s bestyrelse i henhold til Fondens vedtægter.

Det til Havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af rette linjer gennem følgende punkter. Koordinatorner er som følger;

56º00,477500’N 012º35,408883’E (molefyr)
56º00,485150’N 012º35,422200’E (S-ende af Sandfanger)
56º00,530483’N 012º35,353050’E

(kyst, stenkastningens E-lige afslutning). Se oversigtskort.

 • Dette havnereglement skal ses i sammenhæng med vedtægter for Fonden Snekkersten Havn. I tilfælde af konflikt mellem nærværende Havnereglement og vedtægter for Fonden Snekkersten Havn, så har vedtægter for Fonden Snekkersten Havn forrang.
 • I tillæg til de oplistede bestemmelser for Snekkersten Havn, skal Bekendtgørelse – om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne – nr. 9139 af 15. april 2002, overholdes

§1 stk.2. FSH har til formål:

 • At bevare havnens bygningsværker og installationer i en god standard og hele området som et attraktivt erhvervs- og fritidsområde.
 • At udleje liggepladser i havnen med dertil hørende faciliteter til brug for fartøjer til erhverv og rekreative formål, hvor ejeren har bopæl i kommunen eller bor indenfor postnumrene 3000, 3060, 3070, 3080, 3100, 3140, 3150, 3490. Ejeren skal endvidere være fyldt 18 år.
 • At udleje liggepladser med dertil hørende faciliteter til brug for sejlende turisters lystfartøjer samt erhvervsfartøjer med hjemsted i anden havn.
 • At udleje arealer på land til overvintring og til vedligeholdelsesarbejder af fartøjer, samt udleje bygninger til erhverv og fritidsformål med tilknytning til havnen.

§ 2.Venteliste

 • FSH fører en venteliste for personer, der ønsker en liggeplads i havnen.
 • På ventelisten kan opføres personer, som er fyldt 18 år og er tilmeldt folkeregistret i Helsingør kommune eller postnumrene 3000, 3060, 3070, 3080, 3100, 3140, 3150, 3490.
 • Ventelisterne administreres som beskrevet i Ventelisteregulativ for Snekkersten Havn.

§ 3. Pladsudvalg

 • Pladsudvalget er nedsat af bestyrelsen for FSH.
 • Pladsudvalgets medlemmer er havnefogeden og øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen for FSH.
 • Pladsudvalgets opgaver er at administrere ventelisten, anvise faste liggepladser inden for de rammer som fremgår af Vedtægterne for Fonden Snekkersten Havn, dette havnereglement og ventelisteregulativet. Beslutninger som ligger udenfor ovennævnte rammer forelægges bestyrelsen for FSH.
 • Alle tilbud og aftaler m.v. for så vidt angår ventelisten, faste liggepladser, eller ændringer i disse skal foreligge skriftligt for at være gældende.
 • Havnefogeden er den daglige kontaktperson til FSH.

§ 4 Anvist liggeplads

 • Der oprettes en kontrakt om liggeplads i Snekkersten Havn mellem bådejer og FSH, jvf. § 5 og § 6.
 • FSH tildeler liggepladser i havnen til bådejere eller kommende bådejere, men forbeholder sig ret til omrokering af både med et varsel på mindst 2 måneder.
 • Havnens liggepladser søges udnyttet optimalt, dog under hensyn til bådens manøvremulighed i havnebassinet.
 • Hvis en pladshaver udskifter sin båd, og denne er 0,4 meter smallere end det liggepladsen er beregnet til, eller markant kortere kan pladsudvalget, ved opsigelse af kontrakten med 2 md. varsel, flytte båden til en liggeplads der passer til bådens dimensioner.

4 stk.2. Fortøjninger

 • Der skal fortøjes og affendres forsvarligt, således at andre fartøjer ikke beskadiges.
 • Både for- og agterfortøjningstovværk leveres af pladshaveren og skal af sikkerhedshensyn være forsvarlig og anbefalet mindst 14 mm nylontov eller lignende.
 • Der skal benyttes velegnede fendere på min. 10 cm i tykkelse i solid fastgørelse.
 • Fendere må ikke kunne beskadige andre både ved at ridse eller smitte af.
 • Hvor der er kæde forankret på bunden, sørger FSH for udlægning af én udhaler/bøje (kæde med befæstigelse) pr. liggeplads ved de nummererede liggepladser.
 • Pladshaveren erstatter eventuelle skader, han har forvoldt på udhalere/udlagte bøjer.
 • Agterfortøjning/udhaler skal synke til bund, når den ikke bruges.
 • Pladshaveren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj og drage omsorg for, at det er lænset, velfortøjet og affendret.
 • Herudover skal fartøjet være i sødygtig stand.
 • Foruden ovenstående skal havnefogedens anvisninger altid følges.
 • FSH er ikke erstatningspligtig for skader på fartøjer som skyldes pæle, udhalere, udlagte bøjer eller y-bomme.

§4 stk. 3 Tidsrum:

Pladshavere med kontrakt kan tildeles liggeplads for følgende perioder:

 • Sommerhalvåret i perioden 16. april – 15. oktober og/eller
 • Vinterhalvåret i perioden 16. oktober – 15. april.

Pladshavere kan individuelt fra år til år aftale en længere sæsonperiode med havnefogeden. Der betales efter gældende takster.

 • Tildelt liggeplads indenfor perioden betales forholdsmæssigt
 • Betaling for en periode kan ikke refunderes.
 • Erhvervsfartøjer kan have speciel kontrakt.

§ 5 Lejekontrakt for fast liggeplads

 • Mellem pladshaver og FSH skal der foreligge en lejekontrakt for fast liggeplads. Med hensyn til havnens delebådpladser henvises til §6.
 • Af kontrakten fremgår liggepladsens nummer, liggepladsens længde og bredde, samt det lejede areal.
 • Pladshavers båd må højst være liggepladsens længde med fradrag af 0,5 m og bredden på båden må højst være liggepladsens bredde med fradrag af 0,2m af hensyn til fendere.
 • Af kontrakten fremgår det endvidere om der er tale om helårskontrakt, sommerkontrakt eller vinterkontrakt.
 • Nye pladshavere skal senest 12 måneder efter kontraktens underskrift udnytte liggepladsen med egen båd. Hvis dette ikke overholdes bortfalder kontrakten.
 • Pladshaveren må kun have sin egen båd på liggepladsen.
 • Ejes en båd af flere personer, skal pladshaveren eje den største andel i båden.
 • Medejerne kan anføres på kontrakten, såfremt de samtidigt står på havnens venteliste. Pladshaver skal selv sørge for at kontrakten er ajour mht medejere
 • Medejere, som på et senere tidspunkt overtager den største andel af båden, har ikke automatisk ret til at træde ind i kontrakten som pladshaver.
 • Liggepladsen kan ikke sælges eller på anden måde overdrages sammen med båden. I tilfælde, hvor båden arves af ægtefælle eller ligestillet, kan denne dog overtage liggepladsen forudsat, at de øvrige betingelser om bopæl/postnummer er opfyldt og godkendelse gives af FSH.
 • Pladshaver skal oplyse sin båds navn, fabrikat/model, type (motorbåd/sejlbåd eller andet), bådens længde og bredde, så FSH altid har en aktuel liste over bådene på de faste liggepladser i havnen. Pladshaver skal oplyse pladsudvalget/havnefoged om udskiftning af båd.
 • Pladshaver må kun anvende liggepladsen til den båd der skriftligt er oplyst til FSH.

§ 6 Lejekontrakt for fast delebådsplads

 • Bestyrelsen for FSH kan, med baggrund i den aktuelle venteliste, beslutte at en ledig liggeplads kan ændres til fast delebådsplads.
 • Den faste delebådsplads er ikke en personlig liggeplads; men er en liggeplads der deles mellem mindst 3 personer fra ventelisten. Kravet om mindst 3 delebådsejere kan ikke fraviges.
 • Alle delebådsejerne skal fortsat stå på ventelisten.
 • Mellem delebådsejerne og FSH skal der foreligge en kontrakt for fast delebådsplads. Delebådsejerne udpeger af egen midte en kontaktperson som bliver kontraktpartneren. Kontraktpartneren modtager opkrævningerne af havneafgift. De øvrige medejere anføres som medejere.
 • Af kontrakten fremgår liggepladsens nummer, liggepladsens længde og bredde, samt det lejede areal.
 • Delebåden må højst være liggepladsens længde med fradrag af 0,5 m og bredden på båden må højst være liggepladsens bredde med fradrag af 0,2 m af hensyn til fendere.
 • Af kontrakten fremgår det endvidere om der er tale om helårskontrakt, sommerkontrakt eller vinterkontrakt.
 • Nye delebådsejere skal senest 12 måneder efter kontraktens underskrift bruge liggepladsen til den fællesejede båd. Hvis dette ikke overholdes bortfalder kontrakten.
 • Kontraktpartneren skal oplyse bådens navn, fabrikat/model, type (motorbåd/sejlbåd eller andet), bådens længde og bredde, så FSH altid har en aktuel liste over bådene på de faste liggepladser i havnen. Kontraktpersonen skal oplyse pladsudvalget/havnefoged om udskiftning af båd, idet liggepladsen kun må anvendes til den båd der skriftligt er oplyst til FSH.
 • Kun den fællesejede delebåd må ligge på liggepladsen.
 • Ved udskiftning i ejerkredsen skal nye medejere findes fra ventelisten og alle delebådsejerne skal være fyldt 18 år og have bopæl i kommunen, jvnf § 1. Kontraktpartneren skal straks orientere FSH om udskiftninger i ejerkredsen.

§ 7 Forsikring

 • Pladshaverens og delebådsejernes båd skal være ansvarsforsikret, hvis bådens brug kræver speedbådskørekort eller bådens længde overstiger 7 meter og/eller bredden overstiger 2 meter. Police/kvittering for præmiens betaling skal på opfordring forevises FSH.

§ 8 Permanent/midlertidig afståelse af liggeplads

 • Ved flytning fra Helsingør kommune eller postnumrene jvnf. §2 (afmeldt folkeregistret i Helsingør) fortabes retten til liggeplads ved udgangen af det år, flytningen sker.
 • Sælges den på liggepladsen værende båd, skal pladshaveren snarest give skriftlig meddelelse herom til FSH. Samtidig skal pladshaveren oplyse, hvorvidt liggepladsen vil blive benyttet med nyanskaffet båd, eller om liggepladsen stilles midlertidigt til rådighed for havnen.
 • For at bevare liggepladsen skal pladshaveren inden 12 måneder efter afhændelsen have udnyttet liggepladsen med en ny båd med max. de dimensioner, der gælder for den pågældende liggeplads.
 • Bliver liggepladsen midlertidig ledig på grund af ferie/reparation el. lign. skal FSH underrettes, så liggepladsen kan bruges til gæster. Pladshaveren er pligtig til altid at vende den grønne side ud ad på fri/optaget skiltet, når liggepladsen er ledig en eller flere nætter.
 • Ved midlertidig fraflytning kan pladshaveren efter skriftlig henvendelse til FSH bevare liggepladsen i ind til 2 år (2 sæsoner). Pladshaveren kan enten benytte liggepladsen til sin båd eller stille liggepladsen til rådighed for havnen. Skriftlig henvendelse herom skal sendes til FSH
 • Såfremt pladslejen ikke indbetales rettidigt, ophører retten til at have fast liggeplads i Snekkersten Havn.
 • Ved misligholdelse af kontrakten på liggepladsen, kan FSH lade fartøjet fjerne for ejerens regning og risiko.

§ 9 Optagning og udsætning af fartøjer

 • Fartøjer kan tages på land og sættes i vandet ved hjælp af havnens eller andre virksomheders kraner. Henstillinger fra havnefogeden ved sådanne aktiviteter skal efterkommes.
 • Havnens mastekran kan bruges til mindre master og joller.
 • Mindre både kan hales på land gennem slæbestedet, men må ikke henstå på slæbestedet udover den tid, det tager at spule dem rene.
 • Fjernelse og slibning af bundmaling skal udføres med havnens afrensningsudstyr eller med udstyr, der er godkendt af FSH, og som skal anvendes efter havnefogedens anvisninger

§ 10 Både på land

 • Pladsudvalget tildeler vinterpladser på havnens areal til de både der har aftale om vinteropbevaring på land.
 • Bådene skal være forsvarligt opklodset og afstivet. Bådens køl skal placeres så tæt ved terræn som muligt. For kølbåde må kølens laveste punkt højst være 0,20m over terræn. For motorbåde må kølens laveste punkt højst være 0,30m over terræn, og/eller rorets underkant højst være 0,20cm over terræn.
 • Både på land skal placeres så tæt ved hinanden som muligt, dog bør bådens sider have en afstand på 0,70m til næste båds side.
 • Eventuel overdækning over båden skal være lavest mulig, men dog have en rejsning, så vand og sne kan løbe af. Overdækningen skal være i afdæmpede farver. Gule, røde farver og påtrykte reklamer kan ikke accepteres.
 • Pladshaveren skal jævnligt tilse sit fartøj.
 • Master må ikke opbevares på/ved bådene.
 • Nye pladshavere og eksisterende der anskaffer sig nye både, vil ikke kunne påregne vinteropbevaring af båd på land om vinteren.
 • En nuværende pladshaver med eksisterende båd, fortaber ikke rettighed til vinteropbevaring på land, fordi han bytter liggeplads i havnen.

§ 11 Faciliteter

 • Vand: Forbrug af vandværksvand er indtil videre inkluderet i havneafgiften.
 • El: Brug af el til arbejdsredskaber fra de etablerede stik er inkluderet i havneafgiften.
 • El-enheder med et konstant forbrug må kun tilsluttes efter aftale med havnefogeden og afregnes efter gældende takst.
 • Brug af bedding aftales med havnefogeden.

§ 12 Ordensregler

 • Enhver pladshaver har pligt til at medvirke til god orden på havnens område. Det påhviler ejere af fartøjer på land at renholde de benyttede arealer efter klargøring af fartøjet, så arealet til enhver tid fremtræder i sober stand.
 • Bådstativer, klodser og bukke hensættes efter brug på de anviste pladser.
 • Aftappet motorolie (spildolie) bringes til olieopsamlingssted, efter havnefogedens anvisning. Venligst undgå spild.
 • Brugt emballage lægges i de mærkede affaldscontainere (sortering).
 • Affald af enhver art, fisk eller lign. fra rensning af garn og ruser, må ikke kastes i havnen eller andet steds på havnen. Dette inkluderer også yderside af molerne. Affald, der ved sin lugt vil tiltrække gnavere, skal emballeres i en tætsluttende plastpose, før affaldet lægges i havnens affaldssække.
 • Fiskeredskaber, kasser og garn må kun henligge på de af havnefogeden anviste pladser.
 • Hunde skal føres i snor overalt på havnens område, og hundeaffald skal fjernes af hundens ejermand.

§ 13 Besejling

 • Ethvert fartøj skal sejle med langsom fart i havnen dog under forsvarlig manøvrering. Det af trafikministeriet udstedte ” Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” er også gældende for Snekkersten Havn.

§ 14 Afgifter og takster

 • Takster gældende for liggeplads og ydelser fastsættes af FSH og fremgår af ”Takstregulativ for Snekkersten Havn”.
 • Afgifter for sommerhalvåret og helårskontrakter forfalder den 1. april med sidste rettidige indbetaling den 28. april, samme år.
 • Afgifter for vinterhalvåret forfalder den 1. oktober med sidste rettidige indbetaling den 21. oktober samme år.

§ 15 Fonden Snekkersten Havn`s beføjelser

 • FSH kan fratage en pladshaver retten til en liggeplads /eller vinteropbevaring på land, såfremt den pågældende ikke overholder de til enhver tid gældende vedtægter og ”Havnereglement for Snekkersten Havn.”
 • Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan FSH`s bestyrelse dispensere fra ovennævnte reglement.
 • Pladshavere, der ved tidligere godkendte mole/havnereglementer har oppebåret en dispensation for bopælspligten/postnummer, vil fortsat bevare denne ret (6. maj 1977 og 1. april 1988).

Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457. af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelsen ved brev af 21. juli 2014, i henhold til § 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende” (8.august 2014)

Godkendt af bestyrelsen den 21-07-2014.

Erling Hansen Jørgen F. Jørgensen
Formand. Næstformand

  Søg efter...