Vedtægter

10.5°
3.6
SE
M/S

Vedtægter for

FONDEN SNEKKERSTEN HAVN
(ERHVERVSDRIVENDE FOND)

§ 1
Fondens navn er FONDEN SNEKKERSTEN HAVN, (ERHVERVSDRIVENDE FOND), og
dens hjemsted er Snekkersten, Helsingør kommune.

§ 2
Fondens formål er at eje og drive Snekkersten Havn og søge den opretholdt som
fiskerihavn. Fonden er stiftet af I/S Snekkersten Havn. Helsingør Kommune var i
forbindelse med fondens stiftelse at anse som væsentlig gavegiver, og er derfor i
alle henseender ligestillet med stifter i forhold til erhvervsfondslovens
bestemmelser. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder, bortset
fra retten til repræsentation i bestyrelsen jfr. Fondsvedtægtens § 12 samt reglerne
om havnepladshavernes rettigheder.

§ 3
Som havnepladshavere anses:

 • Personer, der er fyldt 18 år, og som har indgået kontrakt om en fast
  liggeplads i Snekkersten Havn eller om leje af bygninger eller plads på
  havnens område.
 • Selskaber eller foreninger, som har indgået kontrakt om fast liggeplads i
  Snekkersten Havn eller om leje af bygninger eller plads på havnens
  område samt personer, der var interessenter i I/S Snekkersten Havn ved
  Fondens stiftelse.

Brugsretten til en liggeplads i havnen gælder kun for den i kontrakten om
liggepladsen anførte havnepladshaver. Brugsretten kan ikke fremlejes eller udlånes.

Enhver havnepladshaver har ret til at blive gjort bekendt med en liste over samtlige
havnepladshavere. Listen må dog ikke offentliggøres.

§ 4
Der kan ikke gives havnepladshaverne andel i overskuddet ved fondens drift,
hvilket overskud alene tilfalder Fonden. Havnepladshaverne hæfter ikke personligt
for den Fonden påhvilende gæld.

§ 5
Brugsretten til en liggeplads i havnen kan normalt ikke overdrages, dog kan
pladsen ved pladshaverens død overtages af ægtefælle eller lign. I tilfælde af
ledighed bestemmer bestyrelsen, hvem den ledige liggeplads skal tilbydes.
Erhvervsfiskere skal dog have fortrinsret til ledige liggepladser til brug for deres
erhverv.

I øvrigt træffer bestyrelsen sin afgørelse under hensyn til Fondens formål og virke
og endvidere bl.a. under hensyn til ansøgernes eventuelle bopælsmæssige eller
anden tilknytning til Havnen. Bestyrelsen kan tage særlige hensyn ved
arveovergang, bodeling og lignende.

§ 6
Almene møder for havnepladshaverne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved
skrivelse til fondens bådpladshavere til den af dem til fonden oplyste adresse.
Ordinært alment møde for havnepladshaverne afholdes hvert år inden udgangen af
marts måned. Det almene mødes beslutninger er vejledende for bestyrelsen.

§ 7
Ekstraordinært alment møde skal snarest muligt og inden 14 dage indkaldes med
mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 20
havnepladshavere fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af
forhandlingsemnet, eller det begæres af revisor.

§ 8
Stemmeberettiget på de almene møder er enhver havnepladshaver over 18 år. Det
almene møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af mødte stemmeberettigede
havnepladshavere, og dets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Såfremt flere personer i fællesskab ejer en båd, er det den, der er registreret for
havnepladsen, der har stemmeret. Denne stemmeret kan dog i sådanne tilfælde ved
skriftlig fuldmagt overlades til en af de øvrige medejere.
Er havnepladshaveren en forening eller et selskab, udøves stemmeretten for hver
liggeplads af den, som foreningen eller selskabet bemyndiger dertil.

§ 9
Dagsorden for det ordinære almene møde skal omfatte:

1 – Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2 – Formanden aflægger beretning.
3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4 – Indkomne forslag til beslutninger.
5 – Valg af:

 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter

6 – Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære almene møde under pkt. 4, må være
formanden i hænde senest 8 dage før det almene møde.

§ 10
Dirigenten leder det almene møde og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes
behandlingsmåde og vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men
skal dog, såfremt blot én af de tilstedeværende havnepladshavere ønsker det, lade
afstemningen foregå skriftligt.
Dog skal alle valg foregå skriftlig, såfremt der er foreslået flere kandidater end, der
skal vælges. Over det på det almene møde passerede, føres en protokol af den
valgte referent. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er tilgængelig for enhver havnepladsejer.
Enhver havnepladsejer har ret til, efter særskilt anmodning, at modtage udskrift
(evt. fotokopi) af protokollen.

§ 11
Ledelsen af fonden forestås af bestyrelsen, der varetager Fondens anliggender i alle
sager.

§ 12
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges eller udpeges for ét år ad gangen.
Det almene møde vælger to medlemmer.
Foreningen af interessenter i I/S Snekkersten Havn, Snekkersten Fiskelaug og
Snekkersten Skotterup Sejlklub udpeger hver ét medlem.. For hvert medlem vælges
henholdsvis udpeges en suppleant.
Medlemmer og suppleanter skal være havnepladshavere. Bestyrelsen konstituerer
sig selv med formand, næstformand og kasserer.

§ 13
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, herunder
enten formanden eller næstformanden, er mødt, og dens afgørelse træffes ved
almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er udslagsgivende
ved stemmelighed.

§ 14
Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, dog mindst én gang
hvert kvartal, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem fremsætter ønske derom med
angivelse af behandlingsemnet.

§ 15
Over mødernes føres en protokol, som efter hvert møde oplæses og underskrives af
samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem har ret til
at få en afvigende mening indført i protokollen

§ 16
Fonden tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af formanden i forening med et
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan meddele prokura og sædvanlige fuldmagter, herunder vedrørende
bankkonti og/eller girokonti.

§ 17
Bestyrelsen vælger for ét år ad gangen 1 eller 2 revisorer uden for
medlemskredsen, hvoraf én skal være statsautoriseret eller registreret.

§ 18
Bestyrelsen meddeler tilladelser til og træffer beslutning om aflysning af
arrangementer på Snekkersten Havns område. Bestyrelsen indkaldes, hvis der
opstår mindste tvivl om ansvarlig gennemførelse af arrangementer.

Havnepladshaverne er pligtige til at efterkomme bestyrelsens eller havnefogedens
lovlige bestemmelser. Mener nogen sig forurettet, skal skriftlig klage indgives til
formanden eller bestyrelsen, og indkomne klager skal forelægges og behandles på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Det er bestyrelsens opgave, at de ved deres forretningsmæssige bestemmelser
tilgodeser fiskerierhvervet. Andre aktiviteter må i almindelighed ikke hindre
udøvelse af fiskernes erhverv.

Bestyrelsen fastsætter ordensreglementet for Havnen med eventuel nødvendig
godkendelse fra offentlige myndigheder.

§ 19
Alle aftaler om leje af lokaler m.v. træffes af bestyrelsen, jvnf. dog § 21.

§ 20
Som daglig leder af havnevirksomheden ansætter bestyrelsen en havnefoged på
kontrakt.

§ 21
Havnefogeden har, med de begrænsninger, der er anført i § 18 og 19, ansvaret for
den daglige drift af Snekkersten Havn og skal føre det daglige tilsyn med al trafik på
havnen.

Havnefogeden redegør overfor bestyrelsen for de af ham trufne dispositioner.
Havnefogeden skal i øvrigt føre det daglige tilsyn med al trafik på havnen, opkræve
afgifter m.v., samt forholde sig som anført med hensyn til afregning af opkrævede
havneafgifter m.v.
Havnefogeden skal altid være i besiddelse af et reglement og forevise det til
havnesøgende, som forlanger at se det.

Havneafgifter samt beddingsleje fra fremmede både, som opkræves af
havnefogeden, skal indsættes på fondens konti i pengeinstitutter eller i øvrigt i
overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte fremgangsmåde. Havnefogeden
foretager sådanne opgørelser til kasserer, bestyrelse m.v., som foreskrives af
bestyrelsen.
Havnefogeden kan efter bestyrelsens ønske deltage i dennes møder uden
stemmeret.

§ 22
Ved daglige dispositioner kan havnefogeden tegne fonden i overensstemmelse med
sin stillingsfuldmagt.
Havnefogeden registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, for såvidt hans virke
kræver det, jfr. erhvervsfondslovens § 13, stk. 1.

§ 23
Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 24
Kassereren fører regnskab over havnens drift, og regnskabet skal udformes således,
at det klart viser indtægter og udgifter for hver enkelt gren af fondens virksomhed.
Kassereren kan efter bestyrelsens accept søge sagkyndig bistand til
regnskabsføringen.

§ 25
Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægge en regnskabsoversigt.
På hvert bestyrelsesmøde fremlægges endvidere revisionsprotokollen fra fondens
revisor(er).

§ 26
Fondens regnskab opstilles og udarbejdes efter de i lovgivningen fastsatte regler.
Regnskabet udarbejdes af fondens revisor(er) og kassereren. Regnskabet
forelægges og godkendes af bestyrelsen og udsendes til havnepladshaverne i
forbindelse med indkaldelse til alment møde.

Regnskabet indsendes til fondsmyndighederne inden 6 måneder efter
regnskabsårets udløb.

§ 27
Den kapital, der ikke er bundet i fonden, og som ikke er nødvendig for den daglige
drift, skal indsættes i pengeinstitut.

§ 28
Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelsen af et eventuelt overskud af
driften ud over, hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser. Bestyrelsen
skal foretage fornødne henlæggelser til vedligeholdelse og nyanlæg og tage særlige
hensyn til havnens forpligtigelser over for Ministeriet for Offentlige Arbejder med
hensyn til vedligeholdelse og eventuel fjernelse af havneanlæggene.
Overskydende beløb kan af bestyrelsen disponeres i overensstemmelse med
fondens formål.

§ 29
I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes et budget for det kommende
år af kassereren i samarbejde med revisor. Budgetter skal godkendes af
bestyrelsen.

§ 30
Fondens grundkapital udgør ved stiftelsen kr. 816.000 og er indbetalt ved indskud
af havneanlæg og bygninger. Fondens øvrige formue består ved stiftelsen af
overtagne kontante midler, fordringer, inventar, løsøre og driftsmateriel.

§ 31
Køb eller salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån i
øvrigt skal forinden forelægges til udtalelse på et alment møde.
Køb og salg af fast ejendom kan kun vedtages af bestyrelsen, hvis mindst 4
bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån i øvrigt kan vedtages af 3/5 af
bestyrelsen.

§ 32
Havnen, og hvad der i øvrigt tilhører Fonden, kan med samtykke af mindst 3/5 af
bestyrelsen, bortforpagtes helt eller delvist, men kun til brug for Fondens formål.

§ 33
Til vedtægtsændringer eller til fondens ophævelse kræves, at mindst 4/5 af
bestyrelsen stemmer for forslag herom.
Endvidere skal de i lovgivningen yderligere stillede betingelser med hensyn til
godkendelse m.v. opfyldes.

§ 34
I tilfælde af ophævelse af fonden skal dens formue uddeles i overensstemmelse
med fondens formål.

§ 35
I øvrigt gælder reglerne i lov om erhvervsdrivende fonde.

Således fastsat ved fondens stiftelse den 24. oktober 1985. Revideret med
godkendelse på ekstraordinært alment møde den 23. april 1991, ved
bestyrelsesbeslutning den 9. maj 2023, hvilken beslutning er givet samtykke til på
ordinært almenmøde den 15. maj 2023 og ekstraordinært alment møde den 31. maj
2023, samt ved bestyrelsesbeslutning den 19. juni 2023. Vedtægten er godkendt af
Erhvervsstyrelsen ved afgørelse af 1. august 2023.

  Søg efter...