Vedtægter

-3.9°
0.9
S
M/S

§ 1

Fondens navn er FONDEN SNEKKERSTEN HAVN, og dens hjemsted er Snekkersten, Helsingør kommune.

§ 2

Fondens formål er at eje og drive Snekkersten Havn og søge den opretholdt som fiskerihavn. Fonden er stiftet af I/S Snekkersten Havn. Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder, bortset fra retten til repræsentation i bestyrelsen jfr. Fondsvedtægtens § 12 samt reglerne om havnepladshavernes rettigheder.

§ 3

Som havnepladshavere anses:

 • personer, der er fyldt 18 år, og som har indgået kontrakt om en fast liggeplads i Snekkersten Havn eller om leje af bygninger eller plads på havnens område.
 • selskaber eller foreninger, som har indgået kontrakt om fast liggeplads i Snekkersten Havn eller om leje af bygninger eller plads på havnens område samt personer, der var interessenter i I/S Snekkersten Havn ved Fondens stiftelse.

Brugsretten til en liggeplads i havnen gælder kun for den i kontrakten om liggepladsen anførte havnepladshaver. Brugsretten kan ikke fremlejes eller udlånes.

Enhver havnepladshaver har ret til at blive gjort bekendt med en liste over samtlige havnepladshavere. Listen må dog ikke offentliggøres.

§ 4

Der kan ikke gives havnepladshaverne andel i overskuddet ved fondens drift, hvilket overskud alene tilfalder Fonden. Havnepladshaverne hæfter ikke personligt for den Fonden påhvilende gæld.

§ 5

Brugsretten til en liggeplads i havnen kan normalt ikke overdrages, dog kan pladsen ved pladshaverens død overtages af ægtefælle eller lign. I tilfælde af ledighed bestemmer bestyrelsen, hvem den ledige liggeplads skal tilbydes. Erhvervsfiskere skal dog have fortrinsret til ledige liggepladser til brug for deres erhverv.

I øvrigt træffer bestyrelsen sin afgørelse under hensyn til Fondens formål og virke og endvidere bl.a. under hensyn til ansøgernes eventuelle bopælsmæssige eller anden tilknytning til Havnen. Bestyrelsen kan tage særlige hensyn ved arveovergang, bodeling og lignende.

§ 6

Almene møder for havnepladshaverne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skrivelse til fondens bådpladshavere til den af dem til fonden oplyste adresse.

Ordinært alment møde for havnepladshaverne afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Det almene mødes beslutninger er vejledende for bestyrelsen.

Havnepladshaverne kan dog på ethvert alment møde når som helst afsætte et på et alment møde tidligere valgt bestyrelsesmedlem og vælge et andet bestyrelsesmedlem i stedet for.

§ 7

Ekstraordinært alment møde skal snarest muligt og inden 14 dage indkaldes med mindst 14 dage og højst 4 ugers varsel, når flertallet af bestyrelsen eller mindst 20 havnepladshavere fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemnet, eller det begæres af revisor.

§ 8

Stemmeberettiget på de almene møder er enhver havnepladshaver over 18 år. Det almene møde er beslutningsdygtigt uanset antallet af mødte stemmeberettigede havnepladshavere, og dets beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvnf. dog § 33.

Såfremt flere personer i fællesskab ejer en båd, er det den, der er registreret for havnepladsen, der har stemmeret. Denne stemmeret kan dog i sådanne tilfælde ved skriftlig fuldmagt overlades til en af de øvrige medejere.

Er havnepladshaveren en forening eller et selskab, udøves stemmeretten for hver liggeplads af den, som foreningen eller selskabet bemyndiger dertil.

§ 9

Dagsorden for det ordinære almene møde skal omfatte:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag til beslutninger.
 5. Meddelelse om de af Helsingør byråd udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Valg af:

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. 2 suppleanter
 3. revisorer.
 4. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære almene møde under pkt. 4, må være formanden i hænde senest 8 dage før det almene møde.

§ 10

Dirigenten leder det almene møde og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt blot én af de tilstedeværende havnepladshavere ønsker det, lade afstemningen foregå skriftligt.

Dog skal alle valg foregå skriftlig, såfremt der er foreslået flere kandidater end, der skal vælges. Over det på det almene møde passerede, føres en protokol af den valgte referent. Protokollen underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Protokollen er tilgængelig for enhver havnepladsejer. Enhver havnepladsejer har ret til, efter særskilt anmodning, at modtage udskrift (evt. fotokopi) af protokollen.

§ 11

Ledelsen af fonden forestås af bestyrelsen, der varetager Fondens anliggender i alle sager.

§ 12

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges eller udpeges for ét år ad gangen, bortset fra de af Helsingør byråd udpegede medlemmer, der udpeges for byrådets valgperiode. Det almene møde vælger to medlemmer.

Foreningen af interessenter i I/S Snekkersten Havn, Snekkersten Fiskelaug og Snekkersten. Skotterup Sejlklub udpeger hver ét medlem. Helsingør byråd udpeger to medlemmer. For hvert medlem vælges henholdsvis udpeges en suppleant.

Medlemmer og suppleanter skal, bortset fra de af Helsingør byråd udpegede medlemmer og suppleanter, være havnepladshavere. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Såfremt Foreningen af Interessenter i Snekkersten Havn, Snekkersten Fiskelaug eller Snekkersten Skotterup Sejlklub ikke inden afholdelsen af det ordinære almene møde har udpeget et medlem til fondsbestyrelsen for det kommende år, vælger det almene møde et medlem, der indtræder i stedet for det ikke udpegede medlem.

§ 13

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er valgt/udpeget, og når mindst 5/7 af dens medlemmer, herunder enten formanden eller næstformanden, er mødt, og dens afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

§ 14

Bestyrelsen holder møde så ofte formanden indkalder dertil, dog mindst én gang hvert kvartal, eller når mindst ét bestyrelsesmedlem fremsætter ønske derom med angivelse af behandlingsemnet.

§ 15

Over mødernes føres en protokol, som efter hvert møde oplæses og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem har ret til at få en afvigende mening indført i protokollen

§ 16

Fonden tegnes af et flertal af bestyrelsens medlemmer eller af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura og sædvanlige fuldmagter, herunder vedrørende bankkonti og/eller girokonti.

§ 17

Det almene møde vælger for ét år ad gangen 1 eller 2 revisorer uden for medlemskredsen, hvoraf én skal være statsautoriseret eller registreret.

§ 18

Bestyrelsen meddeler tilladelser til og træffer beslutning om aflysning af arrangementer på Snekkersten Havns område. Bestyrelsen indkaldes, hvis der opstår mindste tvivl om ansvarlig gennemførelse af arrangementer.

Havnepladshaverne er pligtige til at efterkomme bestyrelsens eller havnefogedens lovlige bestemmelser. Mener nogen sig forurettet, skal skriftlig klage indgives til formanden eller bestyrelsen, og indkomne klager skal forelægges og behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Det er bestyrelsens opgave, at de ved deres forretningsmæssige bestemmelser tilgodeser fiskerierhvervet. Andre aktiviteter må i almindelighed ikke hindre udøvelse af fiskernes erhverv.

Bestyrelsen fastsætter ordensreglementet for Havnen med eventuel nødvendig godkendelse fra offentlige myndigheder.

§ 19

Alle aftaler om leje af lokaler m.v. træffes af bestyrelsen, jvnf. dog § 21.

§ 20

Som daglig leder af havnevirksomheden ansætter bestyrelsen en havnefoged på kontrakt.

§ 21

Havnefogeden har, med de begrænsninger, der er anført i § 18 og 19, ansvaret for den daglige drift af Snekkersten Havn og skal føre det daglige tilsyn med al trafik på havnen.

Havnefogeden redegør overfor bestyrelsen for de af ham trufne dispositioner.

Havnefogeden skal i øvrigt føre det daglige tilsyn med al trafik på havnen, opkræve afgifter m.v., samt forholde sig som anført med hensyn til afregning af opkrævede havneafgifter m.v.

Havnefogeden skal altid være i besiddelse af et reglement og forevise det til havnesøgende, som forlanger at se det.

Havneafgifter samt beddingsleje fra fremmede både, som opkræves af havnefogeden, skal indsættes på fondens konti i pengeinstitutter eller i øvrigt i overensstemmelse med den af bestyrelsen fastsatte fremgangsmåde. Havnefogeden foretager sådanne opgørelser til kasserer, bestyrelse m.v., som foreskrives af bestyrelsen.

Havnefogeden kan efter bestyrelsens ønske deltage i dennes møder uden stemmeret.

§ 22

Ved daglige dispositioner kan havnefogeden tegne fonden i overensstemmelse med sin stillingsfuldmagt.

§ 23

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 24

Kassereren fører regnskab over havnens drift, og regnskabet skal udformes således, at det klart viser indtægter og udgifter for hver enkelt gren af fondens virksomhed. Kassereren kan efter bestyrelsens accept søge sagkyndig bistand til regnskabsføringen.

§ 25

Kassereren skal på hvert bestyrelsesmøde fremlægge en regnskabsoversigt.

På hvert bestyrelsesmøde fremlægges endvidere revisionsprotokollen fra fondens revisor(er).

§ 26

Fondens regnskab opstilles og udarbejdes efter de i lovgivningen fastsatte regler. Regnskabet udarbejdes af fondens revisor(er) og kassereren. Regnskabet forelægges og godkendes af bestyrelsen og udsendes til havnepladshaverne i forbindelse med indkaldelse til alment møde.

Regnskabet indsendes til fondsmyndighederne inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 27

Den kapital, der ikke er bundet i fonden, og som ikke er nødvendig for den daglige drift, skal indsættes i pengeinstitut.

§ 28

Bestyrelsen træffer bestemmelse om anvendelsen af et eventuelt overskud af driften ud over, hvad der medgår til forbedringer og nyanskaffelser. Bestyrelsen skal foretage fornødne henlæggelser til vedligeholdelse og nyanlæg og tage særlige hensyn til havnens forpligtigelser over for Ministeriet for Offentlige Arbejder med hensyn til vedligeholdelse og eventuel fjernelse af havneanlæggene.

Overskydende beløb kan af bestyrelsen disponeres i overensstemmelse med fondens formål.

§ 29

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes et budget for det kommende år af kassereren i samarbejde med revisor. Budgetter skal godkendes af bestyrelsen.

§ 30

Fondens grundkapital skal bestå af havneanlæggene med bygninger. Fondens øvrige formue består ved stiftelsen af overtagne kontante midler, fordringer, inventar, løsøre og driftsmateriel.

§ 31

Køb eller salg af fast ejendom, pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån i øvrigt skal forinden forelægges til udtalelse på et alment møde.

Køb og salg af fast ejendom kan kun vedtages af bestyrelsen, hvis mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån i øvrigt kan vedtages af 5/7 af bestyrelsen.

§ 32

Havnen, og hvad der i øvrigt tilhører Fonden, kan med samtykke af mindst 5/7 af bestyrelsen, bortforpagtes helt eller delvist, men kun til brug for Fondens formål.

§ 33

Til vedtægtsændringer eller til fondens ophævelse kræves, at forslag herom er anført i dagsordenen til et alment møde, at mindst ¾ af de mødte havnepladshavere stemmer herfor, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede havnepladshavere er mødt.

Er forslag vedtaget med den fornødne majoritet, men 2/3 af de stemmeberettigede havnepladshavere ikke er mødt, indkaldes til nyt alment møde, hvor forslaget da kan vedtages, når den angivne majoritet stemmer herfor, selv om 2/3 af havnepladshaverne ikke er mødt.

Vedtægtsændringer skal endvidere godkendes af Helsingør byråd.

Endvidere skal de i lovgivningen yderligere stillede betingelser med hensyn til godkendelse m.v. opfyldes.

§ 34

I tilfælde af ophævelse af fonden tilfalder dens formue Helsingør kommune til videreførelse af og anvendelse i overensstemmelse med fondens formål.

§ 35

I øvrigt gælder reglerne i lov om erhvervsdrivende fonde. Således fastsat ved fondens stiftelse den 24. Oktober 1985. Revideret med godkendelse på ekstraordinært alment møde den 23. April 1991.

  Søg efter...